Καστρολογοσ
Κάστρα της Ελλάδας

greek flag british flag
lens


Greek Castles Widget

Αν έχετε ιστοσελίδα, μπορείτε να προσθέσετε ένα widget με Ελληνικά Κάστρα από τον Καστρολόγο

If you have a web page, you may insert a widget with the Greek Castles from Kastrologos.

Περί τίνος πρόκειται

What is this about

Το widget προσφέρεται δωρεάν, δεν συνεπάγεται καμιά υποχρέωση από μέρους σας (αλλά ούτε από την δική μας πλευρά) και δεν έχει διαφημίσεις.

To widget επιλέγει τυχαία ένα κάστρο από τον Καστρολόγο και το παρουσιάζει σε ένα "παράθυρο" σε όποιο μέρος της σελίδας θέλετε. Περιλαμβάνει τον τίτλο, μία φωτογραφία και μερικές βασικές πληροφορίες.

Παρουσιάζονται μόνο τα πιο αξιόλογα Ελληνικά Κάστρα και όχι όλα όσα περιλαμβάνονται στον Καστρολόγο.

Υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης (με το κουμπί κάτω δεξιά) οπότε εμφανίζεται ένα άλλο κάστρο.
The widget is free, its usage assumes no obligation from your part (neither from our part) and does not contain ads.


The widget makes a random selection from the database of KASTROLOGOS and presents the castle in a "window" at any place in your page you choose. It includes, the title, a picture and basic info of a castle

Only the top Greek castles are appeared and not all the castles in Kastrologos.

You can refresh the widget (with the button at the bottom right). This action brings another castle in the widget.


Πώς εμφανίζεται στη σελίδα σας

How will appear in your page

Το widget έχει πλάτος 375px και ύψος 398px. Θα πρέπει να το βάλετε σε ένα σημείο της σελίδας που διαθέτει ελεύθερο χώρο με αυτές τις ελάχιστες διαστάσεις.

Η εμφάνιση στην ιστοσελίδα σας θα έχει την παρακάτω μορφή ακριβώς:
The widget is 375px wide and 398px high. You should place it at a spot in your page that has this minimum space available.


The widget will appear in your page like this, exactly:

Τυχαία Επιλογή από τα καλύτερα Ελληνικά Κάστρα

get this widget

Random choice from the top Greek Castles

get this widget

Ο κώδικας του widget

The widget code

Αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα και επικολλήστε τον στον κώδικα HTML της σελίδας σας, στο σημείο που θέλετε να εμφανίζεται το widget: Copy the code below and paste it into the HTML code of your page, at the point where you prefer the widget to appear: